Najbolji Vicevi Polovni Motori Oglasi Beograd Novak Djokovic Kupi Prodaj Aukcija Kupujem

Hallo Blog - Teme naše svakodnevnice

Obmane evolucije

Besplatne knjige — Autor hallo @ 19:39
OBMANA EVOLUCIJE
Harun Jahi
Naucni kolaps darvinizma
i njegova ideoloska pozadina
Uvod
 
 Zasto teorija evolucije

Neki od ljudi koji su ~uli za “teoriju evolucije” ili “darvinizam” mogu pomisliti
da se ti koncepti ti~u samo oblasti biologije i da nemaju zna~aja za njihov
svakodnevni `ivot. To je veoma pogre{no shvatanje zato {to, daleko vi{e
nego biolo{ki koncept, teorija evolucije predstavlja ~vrstu osnovu jedne
pogre{ne filozofije koja ima premo} i uticaj nad velikim brojem ljudi.
Ta filozofija je “materijalizam”; ona sadr`i jedan veliki broj neta~nih ili
ve{ta~kih pogleda o tome za{to i kako smo mi nastali. Materijalizam zagovara
da ne postoji ni{ta osim materije i da je materija su{tina svega, i organskog
i neorganskog. Po{av{i od te premise, ona isklju~uje i odbacuje postojanje
Tvorca. Spu{taju}i sve na nivo materije, ta filozofija transformi{e ~oveka
u jedno bi}e koje obra}a pa`nju samo na materiju i koji odbacuje i okre}e
se od moralnih vrednosti bilo koje vrste. To je po~etak velikih nesre}a koje
}e zadesiti ~oveka.
[teta od materijalizma ne ograni~ava se samo na pojedinca. Materijalizam
nastoji da ukine osnovne vrednosti na kojima po~ivaju dr`ava i dru{tvo i da
stvori jedno bezdu{no i bezose}ajno dru{tvo koje obra}a pa`nju samo na
materijalno. S obzirom da ~lanovi takvog dru{tva ne mogu nikada posedovati
idealisti~ke osobine i predstave kao {to su patriotizam, ljubav prema bli`njima,
pravda, odanost, po{tenje, po`rtvovanost i dobar moral, dru{tvenom
poretku zasnovanom na takvim pojedincima su|eno je da bude uni{ten u
kratkom vremenu. Iz tih razloga, materijalizam je jedna od najozbiljnijih pretnji
osnovnim vrednostima politi~kog i dru{tvenog poretka jedne nacije.
Druga velika opasnost i zlo od materijalizma je u tome {to on slu`i kao
osnova anarhisti~kih i razornih ideologija koje ciljaju na uni{tenje dr`ave i naroda.
Komunizam, jedna od ovih ideologija, prirodan je politi~ki produkt materijalisti~
ke filozofije. Nastoje}i da uni{ti svete pojmove kao {to su dr`ava i
porodica, on predstavlja osnovnu ideologiju mnogim oblicima separatisti~kih
akcija usmerenih protiv unitarne strukture dr`ave.
Teorija evolucije sa~injava takozvanu “nau~nu osnovu” za materijalizam,
od kojeg zavisi komunisti~ka ideologija. Uzimaju}i teoriju evolucije kao referencu,
komunizam nastoji da opravda sebe i predstavi svoju ideologiju kao
zvu~nu i ispravnu. To je razlog zbog kojeg je osniva~ komunizma, Karl Marks,
za Darvinovu knjigu Poreklo vrsta, koja je postavila temelj teorije evolucije,
napisao slede}e: “Ovo je knjiga koja sadr`i osnove istorije prirode na{eg
gledi{ta.”1

 Ustvari, materijalisti~ki pogledi svake vrste, sa Marksovim idejama na
~elu, potpuno su propali jer je teorija evolucije, koja je zapravo jedna dogma
iz 19. veka na kojoj materijalizam opstaje, apsolutno poni{tena zahvaljuju}i
otkri}ima savremene nauke. Nauka je pobila i nastavlja pobijati materijalisti~
ke hipoteze koje priznaju samo postojanje materije i ni~eg vi{e. Nauka,
tako|e, demonstrira da su sva bi}a produkt stvaranja Jednog Superiornog
Bi}a.
Namera ove knjige je da izlo`i nau~ne ~injenice koje jasno pobijaju teoriju
evolucije na svim poljima i da informi{e ljude o prikrivenoj, krajnjoj i stvarnoj
nameri ove takozvane “nauke” koja je, u stvari, samo obmana.
Treba naglasiti da evolucionisti nemaju odgovora na ovu knjigu i da oni
ne}e ni poku{ati da odgovore, jer su svesni da }e takav akt, jednostavno,
pomo}i mnogima da bolje shvate da je teorija evolucije zapravo samo la`.

1 Poglavlje

Biti oslobodjen od predrasuda

Ve}ina ljudi primaju sve {to ~uju od nau~nika kao apsolutno ta~no, ne
razmi{ljaju}i o tome da ti isti nau~nici mogu imati razne filozofske i ideolo{ke
predrasude. ^injenica je da evolucionisti pod pla{tom nauke name}u javnosti
svoje li~ne predrasude i filozofske poglede. Na primer, iako su svesni da
slu~ajni doga|aji ne prouzrukuju ni{ta osim nereda i konfuzije, oni i dalje
tvrde da su ovaj ~udesan red, plan i dizajn koje prime}ujemo u samom univerzumu
i u `ivim organizmima nastali slu~ajno.
Na primer, jedan takav biolog jednostavno shvata da postoji “neshvatljiva”
harmonija u molekulu proteina, gradivnom bloku `ivota i da ne postoji
verovatno}a da je to nastalo slu~ajno. Ipak, on tvrdi da je taj protein nastao
pod nekim primitivnim uslovima na Zemlji, slu~ajno, pre vi{e milijardi godina.
On se ne zaustavlja ovde; on tako|e, bez dvoumljenja, tvrdi da nije samo
jedan, ve} da su milioni proteina nastali slu~ajno, a zatim se na neki
neverovatan na~in sjedinili i formirali prvu `ivu }eliju. Osim toga, on brani
svoje gledi{te sa slepom tvrdoglavo{}u. Taj ~ovek je nau~nik - “evolucionista”.
Da taj isti nau~nik nai|e na tri cigle pore|ane jedna na drugu, on nikad
ne bi pretpostavio da su se te cigle slu~ajno na{le na gomili i da su se zatim
slu~ajno pore|ale jedna na drugu. Naravno, svako ko bi izneo takvu tvrdnju
bio bi progla{en umno poreme}enim.
Kako to onda da ljudi koji mogu racionalno oceniti obi~ne stvari, mogu u
isto vreme usvojiti neracionalne stavove kada je u pitanju njihovo vlastito postojanje?
Nemogu}e je tvrditi da su takvi stavovi usvojeni u ime nauke: nauka
zahteva uzimanje obe alternative u razmatranje, kad god postoje dve mogu}-
nosti podjednako verovatne u nekom odre|enom slu~aju. A kad je verovatno}
a jedne od te dve alternative manja, na primer iznosi samo 1%, onda je
racionalno i nau~no smatrati ispravnom alternativu sa 99% verovatno}e.
Mi }emo nastaviti, imaju}i u vidu ovu nau~nu osnovu. Postoje dva pogleda
koja se mogu izlo`iti, a koja se odnose na to kako su nastali `ivi organizmi
na Zemlji. Prvi pogled zagovara da je `ive organizme stvorio Tvorac u
njihovoj sada{njoj slo`enoj strukturi. Drugi pogled tvrdi da je `ivot nastao
nesvesnim i slu~ajnim doga|ajima. Ovo drugo je ono {to tvrdi teorija evolucije.
Kad pogledamo nau~ne podatke koji se odnose, na primer, na molekularnu
biologiju, vide}emo da ne postoji nikakva {ansa da je ijedna `iva }elija

 ili bilo koji od milione proteina koji se nalaze u toj }eliji - mogla nastati
slu~ajno kako tvrde evolucionisti. Kao {to }emo ilustrovati u narednim poglavljima,
statistika (ra~unanje verovatno}e) potvr|uje ~injenicu da slu~ajnost
nema nikave veze sa nastankom `ivih organizama. Tako da evolucionisti~ki
pogled na pojavljivanje `ivih organizamam ima nula verovatno}u da bude
ispravan.
To zna~i da prvi pogled ima 100% verovato}u da je ispravan. To jest, da
je `ivot svesno nastao. Druk~ije re~eno, `ivot je “stvoren”. Svi `ivi organizmi
su nastali dizajnom Tvorca, uzvi{enog u superiornoj mo}i, mudrosti i znanju.
Ova realnost nije stvar ube|enja; to je normalan zaklju~ak do kojeg vode
mudrost, logika i nauka.
Pod ovim okolnostima, na{ nau~nik - “evolucionista” trebao bi da povu~e
svoju tvrdnju i da se dr`i ~injenice koja je i jasna i dokazana. Ukoliko, pak,
u~ini suprotno, onda bi tada pokazao da je on, zapravo, osoba koja `rtvuje
nauku u korist svoje filozofije, ideologije i dogme, i da se ne radi o pravom
nau~niku.
Ljutnja, tvrdoglavost i predrasude na{eg “nau~nika” sve se vi{e
pove}avaju kad god se suo~i sa realno{}u. Ovaj njegov stav mo`e se objasniti
samo jednom re~ju: vera. Da, to je slepo sujeverje, po{to ne postoji drugo
obja{njenje za njegovo zanemarivanje svih ~injenica ili za do`ivotno
posve}ivanje besmislenom scenariju koji je on izgradio u svojoj ma{ti.
Slepi materijalizam
Vera o kojoj govorimo je materijalisti~ka filozofija, koja zagovara da je
materija oduvek postojala i da ne postoji ni{ta drugo osim materije. Takozvana
teorija evolucije je “nau~na osnova” za materijalisti~ku filozofiju i ta
teorija se slepo brani kako bi se odr`ala ta filozofija. Kada nauka proglasi
teoriju evolucije ni{tavnom - a to je upravo ono {to je postignuto na kraju 20.
veka - onda se nauka iskrivljuje kako bi predstavila teoriju evolucije kao
ispravnu, a time i dalje odr`avao materijalizam u `ivotu.
Nekoliko re~enica napisanih od strane jednog od istaknutih biologa evolucionista,
pru`aju nam dobar primer i omogu}avaju nam da vidimo
poreme}eno rasu|ivanje i opreznost u koje nas vodi ova slepa odanost. Ovaj
nau~nik, diskutuju}i verovatno}u i mogu}nost slu~ajnog formiranja citohromac,
koji je jedan od su{tinskih enzima potrebnih za `ivot, ka`e slede}e:
“Verovato}a formiranja jednog citohrom-c niza je jednaka nuli. To jest, ako
`ivot zahteva jedan ta~no odre|en niz, mo`e se re}i da on ima verovatno}
u koja verovatno mo`e biti realizovana jedanput u ~itavom univerzumu.
Ina~e bi morali prihvatiti da su neke metafizi~ke snage iznad na{eg
poimanja radile na njegovom formiranju. Prihvatanje ovog drugog nije pogodno
za ciljeve nauke. Prema tome, mi moramo ispitivati prvu hipotezu.”
2
Ovaj nau~nik misli da je “nau~nije” prihvatiti verovatno}u koja je ravna nuli
nego stvaranje. Me|utim, prema zakonima nauke, ukoliko postoje dva alternativna
obja{njenja za neku odre|enu stvar, a da jedno od njih ima “nultu
verovatno}u”, onda je drugo, alternativno obja{njenje ispravno. Me|utim, dogmatski

dogmatski
materijalisti~ki prilaz zabranjuje priznanje
superiornog Tvorca. Ova zabrana vodi
ovog - i mnoge druge nau~nike koji veruju
u tu materijalisti~ku dogmu - da prihvati
tvrdnje koje su apsolutno suprotne razumu.
Ljudi koji im veruju i cene ove nau~nike,
tako|e, postaju za~arani i zaslepljeni
istom materijalisti~kom ~arolijom i usvajaju
istu nerazumnu psihologiju kada ~itaju njihove
knjige i ~lanke.
Ovo dogmatsko materijalisti~ko gledi{te
razlog je za{to su mnoga istaknuta imena
u nau~noj zajednici ateisti. Oni koji oslaba|
aju sebe od robovanja toj ~aroliji i razmi{
ljaju sa otvorenim srcem, ne dvoume
se da prihvate postojanje Tvorca. Ameri~ki
biohemi~ar dr. Majkl Bih (Michael J. Behe),
jedan od onih istaknutih nau~nika koji podr`
avaju teoriju “inteligentnog dizajna”, koja je prihva}ena u poslednje vreme,
opisuje one nau~nike koji odbijaju da prihvate “dizajn” ili “stvaranje” `ivih
organizma na slede}i na~in:
”U poslednje ~etiri decenije, savremena biohemija otkrila je zna~ajan deo
tajni }elije. To je zahtevalo da desetine hiljada ljudi ve}i deo svojih `ivota
posvete dosadnom radu u laboratorijama... Rezultat ovih akumulativnih
napora u istra`ivanju }elije - u istra`ivanju `ivota na molekularnom nivou
- glasan je, jasan i prodoran vrisak: 'Dizajn'! Rezulat je tako nedvosmislen
i tako zna~ajan da mora biti rangiran kao jedan od najve}ih dostignu}a
u istoriji nauke... Umesto toga, ~udna i zbunjuju}a }utnja okru`uje pitanje
slo`enosti }elije. Za{to nau~na zajednica pohlepno ne prigrli svoje iznenadno
otkri}e? Za{to se sa uo~avanjem dizajna postupa u intelektualnim
rukavicama? Dilema je u tome {to ukoliko je jedna strana slona ozna~ena
etiketom 'inteligentni dizajn', onda druga strana mora biti ozna~ena etiketom
'Bog'!”3
To je taj neprijatni polo`aj ateisti~kih i evolucionisti~kih nau~nika koje vidimo
u novinama i na TV-u i ~ije knjige mo`da ~itate. Sva nau~na istra`ivanja
ovih nau~nika pokazuju im postojanje Tvorca. Me|utim, oni su postali jako
bezose}ajni i zaslepljeni dogmatskim materijalisti~kim obrazovanjem koji su
toliko upili u sebe da su jo{ uvek uporni u svom poricanju.
Ljudi koji stalno odbijaju jasne dokaze Tvorca postaju potpuno neosetljivi.
Uhva}eni u jednoj neznala~koj samouverenosti prouzrokovanoj njihovom bezose}
ajno{}u, oni bi mogli zavr{iti podr`avaju}i apsurdnost kao neku vrlinu.
Dobar primer je istaknuti evolucionista Ri~ard Davkins (Richard Dawkins) koji
poziva ljude da ne pretpostavljaju da su prisustvovali ~udu, ~ak i ako vide da
im spomenik nekog nacionalnog heroja ma{e rukama. Prema njemu, “mo`da
su svi atomi u ruci statue krenuli u jednom trenutku u istom pravcu. To je
malo verovatan doga|aj, ali je mogu}”.

Ovakva psihologija materijalista postojala
je kroz celu istoriju. Dogmatsko razmi{
ljanje evolucionista nije nikakvo originalno
razmi{ljanje, niti je to svojstveno
samo njima. U stvari, ono {to nau~nik
evolucionista podr`ava nije neka nova nau~
na misao, ve} neznanje koje istrajava
jo{ od najranijih, necivilizovanih paganskih
zajednica.
Masovna evolucionisti~ka indoktrinacija
Kao {to smo ve} spomenuli, jedan od
razloga {to ljudi ne mogu videti realnost
njihovog postojanja je neka vrsta “op~injenosti”
koja lebdi nad njihovim rasu|ivanjem.
To je ista ona op~injenost koja le`i
u osnovi prihvatanja teorije evolucije {irom
sveta. Pod op~injeno{}u mislimo na
jedno intelektualno stanje postignuto indoktrinacijom.
Ljudi su izlo`eni jednoj takvoj intenzivnoj indoktrinaciji o ispravnosti
teorije evolucije da ~esto ne mogu primetiti devijaciju koja postoji.
Ova indoktrinacija ima negativan efekat na mozak i oslabljuje mogu}nost
rasu|ivanja. Mogu}e je da mozak, pod stalnom indoktrinacijom, po~inje da
vidi realnost, ne onakvu kakva ona jeste, ve} onako kako je indoktrinirana.
Ovaj fenomen mo`e se uo~iti na jednom drugom primeru. Ukoliko neko bude
hipnotisan i bude mu re~eno da je krevet u kojem le`i, u stvari, automobil,
onda on nastavlja da to tako vidi nakon zavr{etka seanse hipnoze. On misli
da je to veoma logi~no i racionalno zato {to on to zaista tako vidi i on nema
nikakve sumnje da je u pravu. Takvi primeri koji pokazuju efikasnost i mo}
mehanizma indoktrinacije nau~ne su ~injenice koje su dokazane bezbrojnim
eksperimentima koji su zabele`eni u nau~noj literaturi i oni su svakodnevnica
u ud`benicima psihologije i psihijatrije.
Teorija evolucije i materijalisti~ki pogled na svet koji se oslanja na nju,
nametnuti su masama sa takvim metodama indoktrinacije. Ljudi koji stalno
susre}u indoktriniranje evolucije u medijima, akademskim izvorima i
“nau~nim” platformama, ne uspevaju videti da je prihvatanje ove teorije, u
stvari, u suprotnosti sa najosnovnijim principima rasu|ivanja. Ista indoktrinacija,
tako|e, zarobljava i nau~nike. Mladi nau~nici koji ~ine prve korake u
svojoj nau~noj karijeri vremenom usvajaju materijalisti~ki pogled na svet.
Op~injeni ovom magijom, mnogi nau~nici evolucionisti nastavljaju traganje za
nau~nom potvrdom neracionalnih i zastarelih tvrdnji evolucionista iz 19. veka,
koje su ve} davno pobijene nau~nim dokazima.
Postoje jo{ i dodatni mehanizmi koji teraju nau~nike da budu evolucionisti
i materijalisti. U mnogim zemljama, nau~nik mora pokazati neke odre|ene
standarde kako bi bio promovisan, primio akademska priznanja ili da mu se
~lanci objavljuju u nau~nim ~asopisima. Otvoreno prihvatanje teorije evolucije

 je kriterijum broj jedan. Ovaj sistem vodi te nau~nike tako daleko da oni
posve}uju cele svoje `ivote i karijere u korist jednog dogmatskog verovanja.
To je realnost koja nastavlja le`ati iza tvrdnje da je “evolucija jo{ uvek
prihva}ena od strane nau~nika”. Evolucija se odr`ava u `ivotu ne zato {to
ima neku nau~nu vrednost, ve} zato {to je to jedna ideolo{ka obaveza. Samo
nekolicina nau~nika koji su svesni ove ~injenice mogu reskirati da uka`u na
~injenicu da je kralj go.
U nastavku ove knjige razmatra}emo otkri}a i zaklju~ke moderne nauke
koji su vodili do kolapsa evolucionisti~kog verovanja i do iskrsavanja jasnih
dokaza o postojanju Tvorca. ^itaoci }e se osvedo~iti da je teorija evolucije,
u stvari, jedna obmana - obmana koja je kontardiktorna sa naukom na
svakom nivou, ali je podr`ana da prikrije istinu o Tvorcu. Ono ~emu se
nadamo od ~itaoca jeste da se probudi iz ~arolije koja zaslepljuje umove ljudi
i koja remeti njihovu mogu}nost rasu|ivanja, kao i da }e ozbiljno razmi{ljati
o onome {to je napisano u ovoj knjizi.
Ukoliko se ~italac oslobodi te ~arolije i po~ne razmi{ljati jasno, slobodno
i bez ikakvih predrasuda, on }e uskoro otkriti kristalno jasnu istinu. Ta
neizbe`na istina, koja je tako|e vidljiva u svim aspektima moderne nauke,
jeste ~injenica da su `ivi organizmi nastali kao posledica stvaranja, a nikako
slu~ajno. ^ovek mo`e lako primetiti tu ~injenicu posmatraju}i samog sebe,
kako je nastao u utrobi svoje majke ili posmatraju}i bilo koji drugi `ivi organizam

NASTAVICE SE!


Glavna strana
.
.
.
Korisni linkovi:
.